Teoría para a semana do LUNS 10 DE DECEMBRO DE 2018

Ola alumnos.

Estes van ser os cinco primeiros conceptos que van entrar no exame individual de TICs da 2ª avaliación. Van numerados e tamén lles puxen a páxina do libro de texto onde se atopan, por se queredes alí ampliar algunha información.

1. Unha REDE DE COMPUTADORES é un sistema de comunicacións formado por un conxunto de equipos informáticos autónomos e software conectados entre si por medio de dispositivos físicos que envían e reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas ou calquera outro medio para o transporte de datos, coa finalidade de compartir e intercambiar información, recursos e ofrecer servizos. (páxina 73)

2. Unha REDE LAN é aquela na que os computadores atópanse dentro dun mesmo ámbito xeográfico, como unha habitación, un edificio ou un campus universitario (como máximo da orde de 1 km). Chámase Rede de área Local (Local Area Network). Non utilizan medios ou redes de interconexión públicos. (páxina 74)

3. Unha REDE MAN é aquela na que a distancia entre equipos é da orde da decena de quilómetros (dentro dunha mesma cidade). Entón estase ante unha Rede de área Metropolitana (Metropolitan Area Network). Por exemplo, unha rede que interconecte os edificios públicos dun municipio dentro da localidade por medio de fibra óptica. (páxina 74)

4. Unha REDE WAN é aquela na que a distancia é de varios centos de quilómetros. Entón fálase dunha Rede de área Extensa (Wide Area Network) e, se se trata dunha rede que cobre todo o planeta, entón fálase de Internet. Utilizan medios como: satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc. É comunmente un amplo conxunto de redes LAN e MAN interconectadas entre si. (páxina 75)

5. TOPOLOXÍA DE REDE é a forma en que se distribúen os cables da rede para conectarse co servidor e con cada unha das estacións de traballo. A topoloxía dunha rede é similar a un plano da rede debuxado nun papel, xa que se poden tender cables a cada estación de traballo e servidor da rede. (páxina 75)

Ata a semana que vén. O profesor de TICs.

Anuncios

Debates científicos da 2ª avaliación: os Perigos de Internet

Ola alumnos.

Vou propoñervos o sexto dos debates científicos deste curso (xa é o terceiro nesta avaliación). Trata sobre os Perigos de Internet. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

A pesar das infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestrutura económica e cultural para facilitar moitas das actividades humanas e contribuír a unha mellor satisfacción das nosas necesidades e ao noso desenvolvemento persoal, o uso de Internet tamén leva riscos, especialmente para os nenos, os adolescentes e as persoas que teñen determinados problemas: tendencia ao illamento social, parados de longa duración…

No caso dos nenos, a falta dunha adecuada atención por parte dos pais (que moitas veces están a traballar fóra de casa todo o día) déixalles aínda máis vía libre para acceder sen control á TV e Internet, se está dispoñible no fogar, cando volven da escola. Se o computador familiar non dispón de filtros que limiten o acceso ás páxinas inadecuadas, de forma accidental ou buscando novos amigos e estímulos iranse atopando alí con toda clase de contidos, servizos e persoas, non sempre fiables nin convenientes para todas as idades. E o que empeza por curiosidade pode acabar nunha adicción xa que os nenos e os adolescentes son facilmente seducibles. Por desgraza hai moitos pais que non son conscientes destes perigos, que xa se daban en parte coa televisión e os videoxogos e que agora se multiplican en Internet, cada vez máis omnipresente e accesible a todos nas casas, escolas, cibercafés…

Todas as funcionalidades de Internet (navegación polas páxinas web,publicación de weblogs e webs, correo electrónico, mensaxería instantánea, foros, chats, xestións e comercio electrónico, contornas para o lecer…) poden comportar algún risco, ao igual como ocorre nas actividades que realizamos no “mundo físico”. No caso de Internet, destacamos os seguintes riscos:

 • Riscos relacionados coa información: acceso a información pouco fiable e falsa, dispersión e perda de tempo, acceso dos nenos a información inapropiada e nociva, acceso a información perigosa, inmoral, ilícita.
 • Riscos relacionados coa comunicación interpersoal: bloqueo da caixa de correos, recepción de “mensaxes lixo”, recepción de mensaxes persoais ofensivos, perda de intimidade, accións ilegais (insultar, difamar ou ameazar), malas compañías.
 • Riscos relacionados con actividades con repercusión económica: estafas, compras inducidas por unha publicidade abusiva, compras por menores sen autorización paterna, roubos, violación da propiedade intelectual, realización de negocios ilegais a través de Internet (compra-vendas, poxas, préstamos, apostas…), gastos telefónicos desorbitados.
 • Riscos relacionados co funcionamento da rede Internet: lentitude de accesos, imposibilidade de conexión a unha web ou a un servizo de Internet, problemas de virus, espionaxe, publicidade subliminal ou spam.
 • Riscos relacionados coas adiccións: adicción a buscar información de todo tipo, adicción a frecuentar as contornas sociais, xogo compulsivo, compras compulsivas.

A pesar deque os riscos aos que estamos expostos en Internet son basicamente os mesmos que atopamos no “mundo físico” (non esquezamos que ao acceder a Internet accedemos a un mundo paralelo ou ciberespazo que en gran medida imítao), a natureza “virtual” de Internet e a súa crecente ubicuidade na nosa sociedade, a novidade que representan os seus servizos e nosa pouca experiencia no seu uso (aínda estamos en fase de descubrir moitas das súas posibilidades),introducen novos factores que aumentan estes riscos:

 • Fácil acceso á información
 • Fácil comunicación interpersoal
 • Accesibilidade permanente
 • Anonimato

Debates científicos da 2ª avaliación: Enerxía nuclear

Ola alumnos.

Vou propoñervos o quinto dos debates científicos deste curso (xa é o segundo nesta avaliación). Trata sobre a Enerxía Nuclear. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

A enerxía nuclear é a que se libera espontánea ou artificialmente nas reaccións nucleares. Aprovéitase esa enerxía para obter enerxía eléctrica, térmica e mecánica e o seu uso con fins pacíficos ou bélicos.

Os dous sistemas máis investigados e traballados para a obtención de enerxía aproveitable a partir da enerxía nuclear de forma masiva son a fisión nuclear (división dun núcleo atómico en dous máis pequenos) e a fusión nuclear (unión de dous núcleos atómicos para formar outro máis grande).

A principal característica deste tipo de enerxía é a alta calidade da enerxía que pode producirse por unidade de masa de material utilizado en comparación con calquera outro tipo de enerxía coñecida, pero sorprende a pouca eficiencia do proceso, xa que se desaproveita arredor dun 90% da enerxía liberada.

Vantaxes

A enerxía nuclear xera un terzo da enerxía eléctrica que se produce na Unión Europea, evitando así, a emisión de 700 millóns de toneladas de dióxido de carbono (entre outras sustancias) por ano á atmosfera. Ademais, redúcese o consumo das reservas de combustibles fósiles (actualmente consúmense máis dos que se producen así que nun futuro non moi afastado esgotaríanse estes recursos), xerando con moi pouca cantidade de combustible moita maior enerxía, evitando así gastos en transportes, residuos,etc.

Co seu uso evitariamos o problema do chamado quecemento global, moi influínte no cambio climático. Melloraría a calidade do aire co que iso implicaría no descenso de enfermidades e na calidade de vida.

Pero convén destacar que o que realmente ten unha influencia importante no quecemento global son as emisións provocadas polo transporte por estrada e que as que producen a xeración de enerxía por combustibles fósiles son relativamente moi poucas.

Actualmente a xeración de enerxía eléctrica realízase mediante reaccións de fisión nuclear, pero se a enerxía de fusión fose practicable, ofrecería as seguintes vantaxes:

* Obteriamos unha fonte de combustible inesgotable.

*Evitariamos accidentes no reactor polas reaccións en cadea que se producen nas fisións.

* Os residuos xerados son moito menos radioactivos.

Inconvenientes

Un dos principais inconvenientes é a xeración de residuos nucleares e a dificultade para xestionalos xa que tardan moitos anos en perder a súa radioactividade e perigo.

Aínda que economicamente é rendible desde o punto de vista do combustible consumido respecto da enerxía obtida, non o é tanto se se analizan os custos da construción e posta en marcha dunha planta nuclear tendo en conta que, por exemplo en España, a vida útil das plantas nucleares é de 40 anos.

Esta enerxía pode usarse con fins non pacíficos. Agora o perigo creceu co terrorismo internacional. Ademais a proliferación de enerxía nuclear podería obrigar a usar plutonio como combustible.

Aínda que os sistemas de seguridade son moi avanzados, as reaccións nucleares por fisión xeran unhas reaccións en cadea que se os sistemas de control fallasen provocarían unha explosión radioactiva.

Por outra banda, a enerxía nuclear de fusión é inviable debido á dificultade para quentar o gas a temperaturas tan altas e para manter un número suficiente de núcleos durante un tempo suficiente para obter unha enerxía liberada superior á necesaria para quentar e reter o gas resulta altamente custoso.

Debates científicos da 2ª avaliación: Evolución ou Creacionismo

Ola alumnos.

Vou propoñervos o cuarto dos debates científicos deste curso (é o primeiro nesta avaliación). Trata sobre Evolución ou Creacionismo. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

Evolucionismo

A evolución biolóxica é o conxunto de transformacións ou cambios a través do tempo que orixinou a diversidade de formas de vida que existen sobre a Terra a partir dun antepasado común. Foi formulada por varios filósofos gregos e postulada por numerosos científicos dos séculos XVIII e XIX. Pero foi Charles Darwin en 1859 quen sintetizou un corpo coherente de observacións que solidificaron o concepto da evolución biolóxica nunha verdadeira teoría científica.

Dous naturalistas, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace propuxeron en 1858, en forma independente, que a selección natural é o mecanismo básico responsable da orixe de novas variantes e especies. Actualmente, a teoría da evolución combina as propostas de Darwin e Wallace coas leis de Mendel e outros avances posteriores na bioloxía molecular, a xenética do desenvolvemento ou a paleontoloxía; por iso denomínase síntese moderna ou teoría sintética. Esta evolución pode ser causada por unha cantidade de mecanismos diferentes: selección natural, deriva xenética, mutación, migración (fluxo xenético). A teoría sintética recibe na actualidade unha aceptación xeral da comunidade científica, aínda que tamén certas críticas.

A existencia da evolución como unha propiedade inherente aos seres vivos xa non é materia de debate entre os científicos. Os mecanismos que explican a transformación e diversificación das especies, en cambio, áchanse aínda baixo intensa investigación.

A existencia dun devanceiro común pode deducirse a partir de características simples dos organismos:

 • Canto máis afastadas ou illadas están dúas áreas xeográficas máis diferentes son as súas especies.
 • Os diversos organismos comparten unha gran cantidade de similitudes morfolóxicas.
 • En moitos organismos hai órganos vestixiales, que están reducidos e non teñen función aparente, pero que mostran claramente que derivan de órganos funcionais presentes noutras especies.
 • Nas primeiras etapas do desenvolvemento, moitos organismos mostran características comúns que suxiren a existencia dun patrón de desenvolvemento compartido entre elas.
 • Os organismos poden ser clasificados en organigramas xerárquicos similares a árbores familiares.

A formulación clásica da selección natural establece que as condicións dun medio ambiente favorecen ou dificultan, é dicir, seleccionan a reprodución dos organismos vivos segundo sexan as súas peculiaridades. Esta explicación parte de dúas premisas:

 • Entre os descendentes dun organismo hai unha variación cega (non aleatoria), non determinista, que é en parte herdable.
 • Esta variabilidade pode dar lugar a diferenzas de supervivencia e de éxito reprodutor, facendo que algunhas características de nova aparición poidan estenderse na poboación. A acumulación destes cambios ao longo das xeracións produciría a evolución.

Creacionismo

Denomínase creacionismo ao conxunto de crenzas, inspirada en doutrinas filosóficas ou relixiosas (principalmente das grandes relixións monoteístas), segundo a cal a Terra e cada ser vivo que existe actualmente provén dun acto de creación por un ou varios seres divinos, cuxo acto de creación foi levado a cabo de acordo cun propósito divino.

O creacionismo destácase principalmente polos «movementos anti-evolucionistas», tales como o deseño intelixente, que é o corrente pro-relixiosa que sostén que a orixe ou evolución do Universo, a vida e o home, son o resultado de accións racionais emprendidas de forma deliberada por un ou máis axentes intelixentes. É considerada unha pseudociencia con características dogmáticas pola comunidade científica, que a ve só como unha xustificación a posteriori da crenza nun creador determinado.

Biografías de científicos da 2ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos traballos de investigación INDIVIDUAL que me enviedes por correo electrónico, coa biografía dos científicos que vedes na seguinte listaxe. A listaxe desta 2ª avaliación consta de MULLERES CIENTÍFICAS (case toda):

 • Ada Byron Lovelace
 • Al-Khwarizmi
 • Arquímedes
 • Bárbara McClintock
 • Bhaskara II
 • Caroline Herschel
 • Dorothy Crowfoot
 • Emmy Noether
 • Florence Nightingale
 • Gertrude Elion
 • Hipatia
 • Irene Joliot Curie
 • Jane Goodall
 • Jocelyn Bell
 • Leonardo Torres Quevedo
 • Lise Meitner
 • Madame de Chatelet
 • Margarita Salas
 • María Gaetana Agnesi
 • Marie Curie
 • Mary Fairfax
 • Rita Levi-Montalcini
 • Rosalind Franklin
 • Santiago Ramón y Cajal
 • Severo Ochoa
 • Sonya Kovalevskaya
 • Sophie Germain
 • Teano

Lembrade varias cousas sobre a entrega destes traballos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 15 DE MARZO DE 2019, ás 12 da noite. Pero hai varios prazos intermedios, que serán os días 3-FEBREIRO, 17-FEBREIRO e 3-MARZO DE 2019.

– O traballo debe presentar os seguintes parámetros de maquetación:

 • Tipografía Times New Roman de 12 puntos,
 • Interlineado sinxelo
 • Marxes de 2 centímetros
 • A portada e o índice deben ocupar páxinas diferentes
 • Este traballo é individual, e para poder certificalo, cada alumno/a debe presentar as biografías nunha orde diferente, relacionada coas iniciais do seu nome e apelidos. Se o traballo enviado non cumpre esta condición, NON será ACEPTADO. Por exemplo, unha persoa chamada Roberto Catoira Viñán debería ordear as biografías do seguinte xeito:
  • Primeiro as que comezan pola letra R (inicial de Roberto)
  • Despois as que comezan pola letra C (inicial de Catoira)
  • Despois as que comezan pola letra V (inicial de Viñán)
  • Por último, todas as demais, ordeadas do A ao Z.

– Cada alumno/a só poderá enviar, nese tempo, UN correo electrónico que conteña UN arquivo adxunto.

– A nota poñerase en función da calidade e cantidade dos traballos presentados nese arquivo e da data na que se envíen. Canto máis completos e mellor presentados estean, será posible conseguir máis nota. E canto antes cheguen, tamén. No blog haberá unha rúbrica ou matriz de avaliación que vos permitirá consultar estes criterios.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es

Saúdos. O profesor de TICs.

Proposta de artigos de divulgación científica da 2ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos artigos de divulgación científica que me enviedes por correo electrónico.

Lembrade as condicións que deben cumprirse para que publiquemos no blogue eses artigos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 15 DE MARZO DE 2019, ás 12 da noite.

– Este traballo é individual, non grupal, así que cada alumno/a debe mandar o seu, aínda que o fixera en colaboración con outros/as.

– Cada alumno/a só poderá enviar, en cada avaliación, un máximo de CINCO artigos, e só pode mandar UN artigo por día.

– Nesa mensaxe de correo teñen que vir dous arquivos adxuntos: un que traia unicamente o texto (preferentemente en formatos DOC ou ODT), e outro que traia unicamente unha foto (preferentemente en formato JPG).

– O arquivo de texto debe traer ao final, obrigatoriamente, o enderezo completo da páxina web de onde se sacou a información, e o nome e clase do/a alumno/a que envía o artigo.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es

Saúdos. O profesor de TICs.

Aventura de investigación informática – Curso 2018/2019 – 2ª avaliación

Ola alumnos.

Este é o traballo (en grupos de 2 ou 3 persoas) que tedes que facer nesta 2ª avaliación. Xa vos entreguei a todos fotocopia do mesmo, pero tamén quero que conste no noso blogue da materia.

 1. Unha das distribucións máis coñecidas de Linux chámase Debian. Investiga sobre ela, a súa historia e as súas características técnicas.

2, Unha das linguaxes de programación máis clásicas chámase COBOL. Investiga sobre a súa historia, as súas instrucións e forma de funcionamento.

3. A base técnica do que hoxe é Internet son un conxunto de protocolos chamados TCP/IP. Investiga como funcionan e en que consisten.

4. Un dos medios de transmisión de datos na actualidade é a tecnoloxía Bluetooth. Investiga sobre ela e as súas características técnicas.

5. Unha das configuracións máis habituais nas redes de ordenadores é a coñecida como de topoloxía en anel. Investiga en que consiste.

6. O ordenador máis potente do mundo é a supercomputadora Summit da empresa IBM. Investiga sobre as súas características técnicas.

ASPECTOS A TER EN CONTA

 • Tódolos puntos anteriores deben ser desenvolvidos coa maior claridade e extensión posible (pero iso si, mantendo o interese do tema, e non metendo información irrelevante para ampliar o tamaño do traballo). Cada unha das preguntas anteriores debe dar lugar a un capítulo do traballo. E cada capítulo debe ter un título moi visible (tamaño letra 20) e estar ao comezo dunha páxina nova.
 • Podedes utilizar o tipo de letra que queirades (sempre que sexa comodamente lexible) pero o tamaño ten que ser de 12 puntos, e todas as marxes da folla teñen que ser de 2 cm.
 • Para cada capítulo do traballo, debedes indicar todos os libros, enciclopedias ou páxinas de Internet onde se obtivo a información. Esa información debe estar toda agrupada no índice ou nunha sección específica, ao final do traballo, pero especificando as fontes de cada capítulo.
 • Contando portada, índice e bibliografía, o traballo debe ter unha extensión mínima de VINTE páxinas. Na rúbrica indícase a variación de nota en función do número de páxinas.
 • O traballo é EN GRUPO. Os grupos deben estar formados por DÚAS ou TRES persoas. No índice do traballo debe constar cal dos seis capítulos vos gustaría expoñer en público. Esa exposición levarase a cabo utilizando un programa de presentacións.
 • Como acaba de dicirse, todo o grupo terá que expoñer un dos capítulos do traballo. Esa exposición podería modificar lixeiramente a nota do traballo (esperemos que á alza). Canto antes se entregue o traballo, máis posibilidades hai de que se poida expoñer o capítulo que desexades.
 • Esa exposición en público comezará unha semana despois de que remate o prazo final de entrega.
 • Ademais da calidade e extensión do traballo, puntuará positivamente na nota o tempo que se tarde en realizar e ser entregado: canto antes se presente, maior poderá será a nota (consultar prazos).
 • Unha vez obtida a nota final do grupo, multiplicarase polo número de integrantes, e deberán repartirse esa puntuación total entre todos os integrantes, en función dos seus méritos.
 • Os traballos DEBEN enviarse ao enderezo electrónico “informatica_calasanz@yahoo.es”.

Lembrade que os prazos de entrega, que permiten optar a máis ou menos nota, son os seguintes:

– Ata o luns 7-xaneiro de 2019 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 10.

– Ata o domingo 13-xaneiro de 2019 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 9.

– Ata o venres 18-xaneiro de 2019 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 8.

Polo tanto, o prazo remata definitivamente ás 12 da noite do VENRES 18 DE XANEIRO DE 2019. E a presentación de traballos en público comezará a semana do 28 DE XANEIRO DE 2019, e os arquivos para realizala deben ser enviados ao profesor antes das 12 da noite do VENRES 25 DE XANEIRO DE 2019.

Saúdos. O profesor de TICs.